سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

لینک دوره های آموزشی


چیلر و برج های خنک کننده کد 419 دکتر ابراهیمی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری کد 815 آبان ماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود جزوه 1

دانلود جزوه2

دانلود جزوه3


مقاوم سازی سازه های بتنی و فولادی کد 330 دکتر زهرایی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

جزوه 1

جزوه 2

جزوه3

جزوه4


مصالح و فناوری های نوین ساخت کد 314 عباسیان جهرمی - زمستان 1401

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود قسمت اخر بخش اول در صورت خرابی


مصالح نوین کد 113 دکتر فراهانی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی- 327- سید مهدی زهرایی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

جزوه شماره یک

جزوه شماره دو

جزوه شماره سه

جزوه شماره چهار


سامانه صدور پروانه

دانلود فیلم شماره یک: ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه مهندسی

دانلود فیلم شماره 3: تکمیل درخواست صدور پروانه مهندسی


دکتر خلوتی روش های تعمیر مرمت تقویت سازه ها کد 317

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

جزوه دوره


تهویه گرم و سرد و تاسیسات بهداشتی پرجمعیت کد 422 ابراهیمی زمستان 1401

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


بهینه سازی و صرفه جویی مصارف ساختمان کد 516 دکتر سعادتی آبانماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی کد 316 خادمی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم به علت خرابی سرور قابل ارائه نمی باشد


الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان دهبان- 116

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


اصول و مبنای بناهای های بلند مرتبه کد 114 دهبان

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم فقط صوتی


اصول حرفه ایی ، خدمات مهندسی کد 312 دکتر عباسیان آبان ماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

جزوه شماره یک

جزوه شماره دو

جزوه شماره سه

جزوه شماره چهار


اجرای ساختمان های فولادی کد 811 دکتر اسفندیار آبان ماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


اجرای ساختمان های بتنی کد 812 اسفندیار

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود جزوه اجرای ساختمان های بتنی

دانلود جزوه اجرای ساختمان های فولادی


آشنایی با شرح وظایف مجری و ضوابط حقوقی کد 816 - مرداد ماه 1401 - عطرچیان

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


 معماری پایدار کد 112 دکتر فراهانی

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


 معماری زمینه گرا دهبان کد 115 - پاییز 1401

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 شالوده های عمیق کد 331 دکتر دریس زاده - پاییز 1401

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

جزوه