سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

لینک دوره های آموزشی


چیلر و برج های خنک کننده کد 419 دکتر ابراهیمی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری کد 815 آبان ماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود جزوه 1

دانلود جزوه2

دانلود جزوه3


لینک امتحان دوره ها

لینک امتحان دوره ها


سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی- 327- سید مهدی زهرایی

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


سامانه صدور پروانه

دانلود فیلم شماره یک: ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه مهندسی

دانلود فیلم شماره 3: تکمیل درخواست صدور پروانه مهندسی


دکتر خلوتی روش های تعمیر مرمت تقویت سازه ها کد 317

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

جزوه دوره


بهینه سازی و صرفه جویی مصارف ساختمان کد 516 دکتر سعادتی آبانماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان دهبان- 116

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


اصول حرفه ایی ، خدمات مهندسی کد 312 دکتر عباسیان آبان ماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

جزوه شماره یک

جزوه شماره دو

جزوه شماره سه

جزوه شماره چهار


اجرای ساختمان های فولادی کد 811 دکتر اسفندیار آبان ماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


آشنایی با شرح وظایف مجری و ضوابط حقوقی کد 816 - مرداد ماه 1401 - عطرچیان

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


 معماری پایدار کد 112 دکتر فراهانی

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


 معماری زمینه گرا دهبان کد 115 - پاییز 1401

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 شالوده های عمیق کد 331 دکتر دریس زاده - پاییز 1401

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

جزوه