سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

لینک دوره های آموزشی


گام ب گام نظارت پروژه های ساختمانی اسفندماه 1400

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


گام ب گام نظارت تاسیسات مکانیکی پروژه های ساختمانی اسفندماه 1400

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


ورود به اجرا گودبرداری- دریس زاده خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


ورود به اجرا معماری - دهبان خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


ورود به اجرا فرزاد مقدم خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


ورود به اجرا عشقی منفرد خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


ورود به اجرا تاسیسات-اورا خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


ورود به اجرا تاسیسات-ابراهیمی خردادماه 1401

دانلود بخش یک


ورود به اجرا بیات مختاری _برق خردادماه 1401

دانلود بخش یک


نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 811-3 اسفندیار

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی- 327- سید مهدی زهرایی

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


روشهای اجرا کنترل اتصالات سازه های فولادی 319 انواری خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت- hse دهبان تیرماه -1401 822

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


دوره گزارش نویسی دی ماه 1400 - بهرام چمنی

دانلود بخش یک


دوره تاسیسات و تهویه پیمان ابراهیمی- 422

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


دهبان-مصالح نوین-کد113-بهمن ماه 1400

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


تاسیسات گرمایی سرمایی تهویه هوا - بیات مختاری - 411 خردادماه 1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه517 بیات مختاری خردادماه1401

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


بکارگیری مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری-111-فراهانی

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


بازرسین ارت ویژه ناظران برق- دکتر شجاعیان

دانلود بخش یک

دانلود بخش دو

دانلود بخش سوم


الزامات و توصیه های فنی ژئوتکنیک کاربردی پلاک های شهری مناطق صاحلی- بهمن نیرومند

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم


الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان دهبان- 116

دانلود بخش یک

دانلود بخش دوم